“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.65 นนร.เขมชาติ ขนุนทอง นนร.ชั้นปีที่ 5 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2565 ชื่อบทความ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก:กรณีศึกษากองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

กตก.สกศ.รร.จปร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอัพเดทข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ สกศ.รร.จปร. ให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 65 โดยมี พ.อ.จรรยา มิชานนท์ เป็นผู้อบรม และ ร.ท.ฉัตรเฉลิม เกิดสวัสดิ์ เป็นผู้ช่วยผู้อบรม

สกศ.รร.จปร. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดเขตสุขาภิบาลข้างกองวิชาประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2565

กตก.สกศ.รร.จปร. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่เขตสุขาภิบาล สกศ.รร.จปร. บริเวณด้านข้างโซล่าฟาร์ม เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2565 

สกศ.รร.จปร. จัดกิจกรรมจิตอาสาตัดแต่งต้นปาล์มและต้นสัก ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ พื้นที่สวนป่าสัก สกศ.รร.จปร.

สกศ.รร.จปร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและพัฒนาวัดเขาคอก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้อยวันพระราชสมภพของ พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 27 เม.ย. 65 ณ พื้นที่ของ ทบ. บริเวณวัดเขาคอก

สกศ.รร.จปร. ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในงานประเพณีวันสงกรานต์ ในวันที่ 11 เม.ย. 65 ณ บก.รร.จปร.

สกศ.รร.จปร. จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดและโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เม.ย. 65 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพ มหากษัตริยาธิราชเจ้า แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์

สกศ.รร.จปร. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และทำบุญตักบาตร ถวายแด่สมเด็จพระบูรพ มหากษัตริยาธิราชเจ้า แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เม.ย. 65

สกศ.รร.จปร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา มอบถุงยังชีพทางการศึกษา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 1 เม.ย. 65 ณ วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม จ.นครนายก