“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สกศ.รร.จปร. จัดกำลังพลสนับสนุนและร่วมงานวันกองทัพบก (วันกองทัพไทย) ในวันที่ 18 ม.ค. 65 บริเวณหน้า บก.รร.จปร.

สกศ.รร.จปร. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ในวันที่ 27 ธ.ค. 64 บริเวณหน้า บก.รร.จปร.

สกศ.รร.จปร. จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวัยพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 ในวันที่ 1 - 2 ธ.ค. 64 โดยการทำความสะอาดไหล่ทางถนนสายจงรักภักดีและพัฒนาพื้นที่สวนสมุนไพร รร.จปร.

ผอ.สกศ.รร.จปร. และกำลังพล สกศ.รร.จปร. ร่วมงานถวายผ้ากฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564

สกศ.รร.จปร. จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ในวันที่ 9-12 ส.ค. 64 บริเวณโดยรอบสวนเฉลิมพระเกียรติฯ กปศ.สกศ.รร.จปร.

สกศ.รร.จปร. จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาพื้นที่ สกศ.รร.จปร. ในวันที่ 29 ก.ค. 64 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

สกศ.รร.จปร. จัดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเยี่ยมชมกิจการภายในหน่วยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ในวันที่ 29 ก.ค. 64 ณ เคมี สกศ.รร.จปร.

สกศ.รร.จปร. จัด นนร. จำนวน 3 ทีม ในการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ รร.ทหาร-ตำรวจ (แบบออนไลน์) ประจำปี 2564 ในวันที่ 6 ก.ค. 64 ณ ศูนย์วิจัยสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กคศ.สกศ.รร.จปร.

ผอ.สกศ.รร.จปร. และคณะ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันเคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564 ในวันศุกร์ที่ 2 ก.ค. 64 ณ บก.รร.จปร.

ผอ.สกศ.รร.จปร. และคณะ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ในวันพุธที่ 2 มิ.ย. 64 ณ บก.รร.จปร.