“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”

ติดต่อเรา

ส่วนการศึกษายินดีต้อนรับ

โทรศัพท์

โทรศัพท์: 037-393024 โทรสาร: 037-393024

Email

acaddiv@crma.ac.th

แวะเยี่ยมเยือน

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001