“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
Bachelor Of Engineering in Electrical Engineering (Communications)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

หน้าแรก > สาขาวิชา > สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

ชื่อหลักสูตร (ไทย) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering (Communication Engineering)

ปรัชญา ผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีความรู้ มีคุณภาพและสามารถพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารได้ โดยมุ่งเน้นการมีระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม

วัตถุประสงค์ ผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้เป็นนายทหารหลักของกองทัพบกที่พร้อมด้วยคุณลักษณะดังนี้

  • มีความรู้ทางวิชาการระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารทั้งทางทฤษฎี และการปฏิบัติอย่างเพียงพอตามความต้องการใช้กับกิจกรรมทางทหารและการประกอบอาชีพวิศวกรรม เช่น วิศวกรรมพื้นฐาน วงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ระบบ ควบคุม การออกแบบวงจรดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์ในระบบควบคุม การวิเคราะห์และการจำลอง แบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า หลักการของระบบการสื่อสารอนาล็อกและดิจิตอล การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ วิศวกรรมสายอากาศ วิศวกรรมไมโครเวฟ และระบบเรดาร์ เป็นต้นรวมทั้งมีพื้นฐานเพียงพอในการศึกษา เพิ่มเติมในระดับสูงต่อไป
  • มีความรู้ในด้านวิชาทหารสามารถเป็นผู้บังคับบัญชาและนำหน่วยทหารระดับหมวด ปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีความรู้พื้นฐานของเหล่าทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี ตลอดจน วิทยาการทหารอย่างกว้างๆ ที่จำเป็นต่อการรับราชการในช่วงแรก และมีพื้นฐานในการศึกษาต่อเพิ่มเติม จากโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการต่อไป

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 203 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

Department Contact Info

กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อ.เมือง จ.นครนายก 26001

โทร.037-393-487
เบอร์ภายใน 62305 (สำนักงาน),
62307 (ห้องพักอาจารย์)

จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 16.00 น.

Social Info