“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
Bachelor Of Science in Sciences and Technology

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้าแรก > สาขาวิชา > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อหลักสูตร (ไทย) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) Bachelor of Science Program in Sciences and Technology

ปรัชญา "สร้างผู้นำให้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความรักชาติ"

วัตถุประสงค์ ผลิตนักเรียนนายร้อยเพื่อให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้

  • เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตรผู้มีลักษณะผู้นำที่ดี มีวินัย มีความกล้าหาญ เสียสละ รู้แบบ - ธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณ์ในการอุทิตตนเพื่อชาติและประชาชน
  • มีความรู้ ความสามารถขั้นพื้นฐานในวิชาทหารเหล่าต่าง ๆ ทั้งทางเทคนิคและทางยุทธวิธี สามารถเป็นผู้นำการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยกำลังรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหารและช่วยพัฒนากองทัพ ตลอดจนการอุทิศ ตนเพื่อความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริง
  • มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและดำรง ความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งในตนเองและเสริมสร้างให้แก่กำลังพลในหน่วยงานของ ตน รวมทั้งมีจิตสำนึกสัญชาตญาณในการรบ
  • มีพื้นฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษา ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความรู้ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก และมีพื้นฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
  • มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 189 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Department Contact Info

กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อ.เมือง จ.นครนายก 26001

โทร.037-393-487

จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 16.00 น.

Social Info