“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
ส่วนการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้าน

การวิจัยและพัฒนา

CRMA Research Center เป็นศูนย์วิจัยสหวิชา ที่นักวิจัยทุกแขนงวิชาจากทุกหน่วยสามารถใช้ประโยชน์และเป็นศูนย์ส่งเสริมงานด้านวิจัย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปัจจุบันดำเนินงานโดย พ.อ.ดร. สุรัตน์ เลิศล้ำ
ดูรายละเอียด
ระบบตรวจจับและระบุพิกัดแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุเพื่อความมั่นคง โดยใช้เทคโนโลยี TDOA และ อุปกรณ์เซ็นเซอร์ประสิทธิภาพสูง ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2561
ดูรายละเอียด
ดาวน์โหลดเอกสารวิจัย
1 2 3

งานด้านการพัฒนาและวิจัย

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้ความสำคัญและสนับสนุนงานด้านการวิจัยและพัฒนากับครู อาจารย์ นักเรียนนายร้อยและบุคลากรด้านการศึกษา โดยมีการสอดแทรกกิจกรรมในรายวิชาเรียนของทุกสาขาวิชา และให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและส่งเสริมให้มีการดำเนินงานกับหน่วยงานงานวิจัยภายนอกในทุกระดับ

กองทุนพัฒนา รร.จปร.เพื่อการวิจัยและพัฒนา

วัตถุประสงค์

กองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนนายร้อยเป็นหลัก โดยการแสวงหาการสนับสนุน จากแหล่งต่างๆ เช่น ศิษย์เก่า หรือบุคคลอื่น
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการฝึกและศึกษา โดยจัดหาหรือปรับปรุง อุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาให้เหมาะสม และทันสมัย
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกิจกรรม ด้านกีฬา และด้านสวัสดิการของ นนร.
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักเรียนนายร้อย ครู อาจารย์ และข้าราชการ ที่รับราชการใน รร.จปร. ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ด้านการศึกษาการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ การให้ทุนวิจัย และศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วม ในการพัฒนา รร.จปร. อันจะนำไปสู่ การเสริมสร้างชื่อเสียง เกียรติภูมิ ความสามัคคี และร่วมกันพัฒนากองทัพ และ ประเทศชาติต่อไป
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวม