“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
เยี่ยมเยือน

CRMA Research Center

เกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการศูนย์วิจัยสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
หัวหน้าโครงการพ.อ.รศ.ดร. สุรัตน์ เลิศล้ำ
งบประมาณ- บาท
วันเริ่มโครงการ-
วันสิ้นสุดโครงการ-
เว็บโครงการresearch.crma.ac.th

รายละเอียด

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-