“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
Bachelor Of Science in Computer Science

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หน้าแรก > สาขาวิชา > สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อหลักสูตร (ไทย) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) Bachelor of Science Program in Computer Science

ปรัชญา "โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้การศึกษา อบรม และดำเนินการฝึก นักเรียนนายร้อย เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะอันจำเป็นและเพียงพอแก่การเป็นนายทหารประจำการในกองทัพบก"

วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้เป็นนายทหารหลักของกองทัพบก ที่พร้อมด้วยคุณลักษณะ ดังนี้

  • มีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับอุดมศึกษา
  • มีความรู้ความสามารถในการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
  • มีความสามารถนำความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของกองทัพบกได้
  • มีความรู้ในด้านวิชาทหาร สามารถเป็นผู้บังคับบัญชา และนำหน่วยทหารระดับหมวด ปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีความรู้พื้นฐานของเหล่าทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 197 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

Department Contact Info

กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อ.เมือง จ.นครนายก 26001

โทร.037-393-487
เบอร์ภายใน 62292 (สำนักงาน),
62295 (ห้องพักอาจารย์)

จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 16.00 น.

Social Info