“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หน้าแรก > สาขาวิชา > สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อหลักสูตร (ไทย) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

ปรัชญา ผลิตนายทหารสัญญาบัตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่มีความรู้มีระเบียบวินัย และคุณธรรม

วัตถุประสงค์

  • มีความรู้ทางวิชาการระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งทางทฤษฎีและทางการปฏิบัติซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานทางด้านการทหารได้และสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้เมื่อได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีความรู้และความเข้าใจ ในระบบกลไกของเครื่องยนต์เครื่องจักรกล ระบบความร้อนและของไหล พลังงาน การคํานวณเชิงตัวเลข และระบบการควบคุม ที่เป็นพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพียงพอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน รวมทั้งสามารถนําความรู้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีได้
  • มีความรู้ในด้านวิชาทหาร สามารถเป็นผู้บังคับบัญชา และนําหน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีความรู้พื้นฐานของเหล่าทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธีตลอดจนวิทยาการทหาร อย่างกว้าง ๆ ที่จําเป็นต่อการรับราชการในช่วงแรก และมีพื้นฐานในการศึกษาเพียงพอต่อการเพิ่มเติม ใน รร.เหล่าสายวิทยาการต่อไป

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 203 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Department Contact Info

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ส่วนการศึกษา รร.จปร.
อ.เมือง จ.นครนายก 26001

โทร.037-393-487
เบอร์ภายใน 62305 (สำนักงาน),
62307 (ห้องพักอาจารย์)

จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 16.00 น.

Social Info