“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
Bachelor Of Engineering in Civil Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หน้าแรก > สาขาวิชา > สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ชื่อหลักสูตร (ไทย) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering

ปรัชญา

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้การศึกษา อบรม และดำเนินการฝึก นักเรียนนายร้อย เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะอันจำเป็นและเพียงพอแก่การเป็นนายทหารประจำการในกองทัพบก เป็น แบบฉบับในด้านลักษณะผู้นำ มีสติปัญญารอบรู้ มีพื้นฐานและสามารถเพิ่มพูนความชำนาญในวิชาชีพทหาร มีจริยธรรมและความมุ่งมั่นในการอุทิศตนเพื่อรับใช้ชาติและประชาชน

นอกจากจะให้การศึกษาเพื่อมุ่งไปสู่ความมีสติปัญญารอบรู้เช่นเดียวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา แล้ว โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังจะต้องฝึกและอบรมนักเรียนนายร้อยเพื่อเป็นนายทหารสัญญา บัตรที่มีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อกองทัพบกและประเทศชาติในอนาคต ดังนั้น การศึกษาในโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า จะไม่เพ่งเล็งในด้านหลักสูตรหรือความรู้เฉพาะวิชาแต่เพียงอย่างเดียว คำว่า "ศึกษา" จึงหมายถึง "คุณสมบัติและคุณลักษณะทั้งหมด ไม่ว่าทางด้านร่างกาย สมอง หรือจิตใจผู้ศึกษา ได้รับจาก การเรียนรู้ การฝึกสอนหรืออบรม" การเรียนรู้ การฝึกสอนและอบรม มุ่งหมายให้ นักเรียนนายร้อยมี คุณสมบัติและคุณลักษณะอันเป็นสมมติฐาน 4 ประการ คือ

  1. รู้จักคิด รู้จักใช้เหตุผล
  2. อุปนิสัย มีอุดมคติในเกียรติ ความซื่อสัตย์ วินัยและการเป็นผู้นำทหาร
  3. มีรากฐานความรู้ในวิชาการต่างๆ อย่างแน่นแฟ้น สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
  4. รู้ถึงความสำคัญทางวิทยาการสาขาวิชาต่างๆ ที่ใช้ประโยชน์ในการทำสงคราม

วัตถุประสงค์

  • มีความรู้ทางวิชาการระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมโยธา ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ อย่างกว้างขวางเพียงพอในการประยุกต์ใช้กับกิจกรรมทางทหารและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ได้แก่ การออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน การออกแบบอาคาร การออกแบบถนน การออกแบบสะพาน การ ออกแบบทางด้านแหล่งน้ำและสุขาภิบาล โดยมีพื้นฐานเพียงพอสำหรับการศึกษาเพิ่มเติมในระดับที่สูงได้ต่อไป เพื่อให้สามารถควบคุมการก่อสร้างต่าง ๆ ตามหน่วยงานที่ตัวเองบรรจุอยู่ เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว
  • มีความรู้ในด้านวิชาทหาร สามารถเป็นผู้บังคับบัญชาและนำหน่วยทหารระดับหมวด ปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีความรู้พื้นฐานของเหล่าทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี ตลอดจน วิทยาการทหาร อย่างกว้าง ๆ ที่จำเป็นต่อการรับราชการในช่วงแรกและมีพื้นฐานในการศึกษาต่อเพิ่มเติมจาก รร.เหล่าสายวิทยาการต่อไป

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 203 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

Department Contact Info

กองวิชาวิศวกรรมโยธา

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อ.เมือง จ.นครนายก 26001

โทร.037-393-487

จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 16.00 น.

Social Info