“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
Bachelor Of Arts in Social Science for Development

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

หน้าแรก > สาขาวิชา > สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ชื่อหลักสูตร (ไทย) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development

ปรัชญา "ผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณภาพและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา"

วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้เป็นนายทหารหลักของกองทัพบก ที่พร้อมด้วยคุณลักษณะ ดังนี้

  • มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี ทางด้านสังคมศาสตร์ทั้งทางด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และการบริหาร ในลักษณะบูรณาการ สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการ พัฒนาชุมชนเพื่อความมั่นคง ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อการป้องกันและปราบปรามการก่อ ความไม่สงบ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการวิจัยอย่างเพียงพอ พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการ รวบรวมข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งสามารถนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์หาข้อสรุป เพื่อทำความเข้าใจชุมชน หรือเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านการพัฒนาและเป็นพื้นฐานด้านงานข่าวกรอง ทางการทหาร
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศและหลักการประชาสัมพันธ์เพื่อการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับกองทัพ
  • มีความสามารถในการนำเสนอความคิดในที่ประชุมทั้งทางด้านทหารและในที่สาธารณะ
  • มีความรู้ในด้านวิชาทหาร สามารถเป็นผู้บังคับบัญชา และนำหน่วยทหารระดับหมวด ปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีความรู้พื้นฐานของเหล่าทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี ตลอดจน วิทยาการทหาร อย่างกว้าง ๆ ที่จำเป็นต่อการรับราชการในช่วงแรก และมีพื้นฐานในการศึกษาต่อเพิ่มเติม จาก รร.เหล่าสายวิทยาการต่อไป

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 200 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

Department Contact Info

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อ.เมือง จ.นครนายก 26001

โทร.037-393-487

จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 16.00 น.

Social Info