“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
Bachelor of Science Program in Cyber Security

สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

หน้าแรก > สาขาวิชา > สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ชื่อหลักสูตร (ไทย) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) Bachelor of Science Program in Cyber Security

ปรัชญา

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้การศึกษา อบรม และดำเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะอันจำเป็นและเพียงพอแก่การเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำการใน กองทัพบก

การเรียนรู้ การฝึกสอนและอบรม มุ่งหมายให้นักเรียนนายร้อยมีคุณสมบัติและคุณลักษณะ พื้นฐาน 4 ประการ คือ

  1. รู้จักคิด รู้จักใช้เหตุผล
  2. อุปนิสัย มีอุดมคติในเกียรติ ความซื่อสัตย์ วินัยและการเป็นผู้นำทหาร
  3. มีรากฐานความรู้ในวิชาการต่างๆ อย่างแน่นแฟ้น สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
  4. รู้ถึงความสำคัญทางวิทยาการสาขาวิชาต่างๆ ที่ใช้ประโยชน์ในการทำสงคราม

วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้เป็นนายทหารหลักของกองทัพบก ที่พร้อมด้วยคุณลักษณะ ดังนี้

  • มีความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับปริญญาตรี
  • มีความรู้ความสามารถในการจัดการระบบความมั่นคงไซเบอร์ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
  • มีความสามารถนำความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ มาประยุกต์ใช้กับ หน่วยงานของกองทัพบกได้
  • มีความรู้ในด้านวิชาทหาร สามารถเป็นผู้บังคับบัญชา และนำหน่วยทหารระดับหมวด ปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีความรู้พื้นฐานของเหล่าทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 174 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

Department Contact Info

กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อ.เมือง จ.นครนายก 26001

โทร.037-393-487
เบอร์ภายใน 62292 (สำนักงาน),
62295 (ห้องพักอาจารย์)

จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 16.00 น.

Social Info