“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
Bachelor Of Engineering in Industrial Engineering

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

หน้าแรก > สาขาวิชา > สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ชื่อหลักสูตร (ไทย) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering

ปรัชญา ผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณภาพและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ

วัตถุประสงค์ ผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้เป็นนายทหารหลักของกองทัพบก ที่พร้อมด้วยคุณลักษณะ ดังนี้

  • มีความรู้ทางวิชาการระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ทั้งทฤษฎีและการ ปฏิบัติอย่างกว้างขวางเพียงพอในการประยุกต์ใช้กับกิจกรรมทางทหาร และประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมสำหรับการได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ การบริหารจัดการ ทรัพยากร การพัฒนาการผลิตและจัดการภายในโรงงานผลิตยุทธปัจจัย การจัดการและการพัฒนาระบบ ส่งกำลังบำรุง
  • มีความรู้ในด้านวิชาทหารสามารถเป็นผู้บังคับบัญชา และนำหน่วยทหารระดับหมวด ปฏิบัติการรบอย่างมีประสิทธิภาพทั้งความรู้พื้นฐานของเหล่าทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี ตลอดจนวิทยาการ ทหารอย่างกว้างๆ ที่จำเป็นต่อการรับราชการในช่วงแรก และมีพื้นฐานในการศึกษาต่อเพิ่มเติมจาก โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ ต่อไป

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 200 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

Department Contact Info

กองวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อ.เมือง จ.นครนายก 26001

โทร.037-393-487
เบอร์ภายใน 62305 (สำนักงาน),
62307 (ห้องพักอาจารย์)

จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 16.00 น.

Social Info