“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
Master of Engineering Program in Engineering Management

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม

หน้าแรก > วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม

ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้เริ่มดำเนินการขยายพันธกิจไปในทิศทางเดียวกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่างๆ ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การวิจัย การบริการวิชาการต่อสังคมและการธำรงศิลปวัฒนธรรม การบริการความรู้ในระดับสูงขึ้นให้แก่ บุคลากรในกองทัพ จึงเป็นการจัดการการศึกษาที่ต่อเนื่องในเชิงพัฒนา และเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม การขยายฐานความรู้ การจัดการความรู้ การเผยแพร่ความรู้ที่สัมพันธ์กับพันธกิจด้านการวิจัยและพัฒนาของกองทัพและของประเทศชาติ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินการเปิดหลักสูตรการจัดการทางวิศวกรรมในระดับปริญญาโท เพื่อให้สอดรับกับการปฏิรูปการศึกษาของชาติและการศึกษาของกองทัพ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน ปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนบริการความรู้ในระดับสูงขึ้นได้ เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการความรู้ของสถาบันการศึกษาทางทหารอย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่ได้จากหลักสูตร

มีทักษะด้านการจัดการและเป็นผู้นำ

มีทักษะด้านการบริหารงานวิศวกรรม

มีทักษะในการสร้างสายสัมพันธ์

ปรัชญาและความสำคัญ "สร้างผู้บริหารด้านงานวิศวกรรมที่มีความรู้ ความสามารถและคุณธรรม"

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/มติเห็นชอบหลักสูตร

 1. ได้รับรับรองจากสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อ วันที่ 12 ธ.ค 61
 2. ได้รับการอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม จากสภา วิชาการทหาร กระทรวงกลาโหม ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ วันที่ 1 ก.พ. 2562
 3. กำหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • วิศวกร
 • ผู้บริหารองค์กร/องค์การ
 • บุคลากรทำการสอน
 • ธุรกิจส่วนตัว

สนใจหลักสูตรและสมัครเรียนติดต่อ

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

99 หมู่ 1 ต.พรหมณี
อ.เมือง จ.นครนายก 26001

โทรศัพท์: 037-393010-4 ต่อ 62979
Line: @grad.crma
Email: grad.crma@crma.ac.th

จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 16.00 น.

Social Info

ดาวน์โหลด โบรชัวร์

สิทธิประโยชน์
ความรู้
ความเป็นผู้นำ
จิตวิญญาณลูก จปร.

เรียนที่ จปร. แล้วได้อะไร

ได้ศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางทหารหลักในระดับอุดมศึกษา ที่มีการผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้แก่กองทัพบก และสร้างผู้นำที่มีความเป็นสุภาพบุรุษ นักรบ และนักพัฒนา มาอย่างมากมายและยาวนาน

คณาจารย์ผู้สอน ล้วนมีความพร้อมทั้งทางด้านคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านวิศวกรรม อาจารย์ส่วนใหญ่จบการศึกษาจากต่างประเทศและมีประสบการณ์งานด้านวิศวกรรมที่หลากหลาย

บรรยากาศและสถานที่การเรียนการสอนที่พร้อม สะดวกสบาย เงียบสงบ สวยงาม ท่ามกลางหุบเขาชะโงก

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและการจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
 2. มีวิสัยทัศน์ในการจัดการงานวิศวกรรม
 3. มีความสามารถในการคิด/การวิเคราะห์/การวางแผนและแก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพอย่างทันสมัยและเหมาะสม
 4. มีความสามารถในการดำเนินการวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถประยุกต์งานวิจัยมาสู่ภาคการปฏิบัติได้
 5. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ

สอดแทรกเนื้อหาความเป็นผู้นำในทุกวิชาเรียน

คณาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่เป็นนายทหารและได้รับการฝึกฝนความเป็นผู้นำจากโรงเรียนนายร้อย มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ทุกท่านล้วนมีความพร้อมทั้งทางด้านคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านวิศวกรรม และพร้อมฝึกให้นักศึกษาทุกคนมีความเป็นผู้นำให้สามารถบริหารจัดการงานด้านวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

CRMA Alumni

ตลอดระยะเวลาหนึ่งร้อยกว่าปีที่ผ่านมา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามุ่งมั่นผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักที่มี คุณลักษณะตามที่กองทัพบกต้องการ มีความเป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา เป็นผู้นำที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ เทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ทุกคนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนากองทัพและประเทศชาติ และพร้อมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย ลูกศิษย์ที่จบจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทุกคนถือว่าเป็นครอบครัว จปร. เดียวกัน มีความเป็นพี่เป็นน้องกัน รักใคร่กลมเกลียวกัน คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันและมีจิตวิญญาณและอุดมการณ์เดียวกันทุกคน

ร่วมเดินทางกับเราในรั้วแดงกำแพงเหลือง เป็นครอบครัว จปร. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดการวิศวกรรมและความเป็นผู้นำ และนำความรู้ไปร่วมพัฒนาชาติด้วยกัน

สนใจสมัครเรียน รร.จปร.