“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
หลักสูตรที่เปิดสอนที่หลากหลาย พร้อมพัฒนานักเรียนนายร้อยเข้าสู่โลกกว้าง

ทั้งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และปริญญาโท

นนร. เป็นผู้นำที่มีความรู้

เพื่อให้นักเรียนนายร้อย ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีความรู้วิชาทหาร สามารถเป็นผู้นำหน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้พื้นฐานของเหล่าที่เลือกรับราชการอย่างกว้างๆ ที่จำเป็นต่อการรับราชการในช่วงแรก และมีพื้นฐานในการศึกษาต่อเพิ่มเติมจากโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ

มีความรู้ด้านจิตวิทยาด้านการนำหน่วย

มีพื้นฐานความรู้และความชำนาญในด้านจิตวิทยาและการเป็นผู้นำทหารอย่างเพียงพอที่จะนำไปปฏิบัติหน้าที่บังคับบัญชาทหาร

ร่างกายแข็งแรง คล่องแคล่วว่องไว

มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง คล่องแคล่วว่องไว มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักการเป็นผู้แพ้และเป็นผู้ชนะ โดยให้มีการฝึกพลศึกษาและเล่นกีฬาต่างๆ ตลอดเวลา 5 ปี

มีความรู้เพียงพอระดับอุดมศึกษา

มีความรู้พื้นฐานเพียงพอทั้งทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์มนุษย์ศาสตร์และภาษาในระดับอุดมศึกษา