“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
Bachelor Of Engineering in Surveying and Mapping

สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่

หน้าแรก > สาขาวิชา > สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่
สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่

สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่

ชื่อหลักสูตร (ไทย) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่
ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) Bachelor of Engineering Program in Surveying and Mapping

ปรัชญา "ผลิตวิศวกร ที่มีคุณภาพและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมแผนที่"

วัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตวิศวกรสำรวจระดับปริญญาตรีที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมแผนที่ทั่วไปเป็น อย่างดี ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติอย่างกว้างขวางเพียงพอ ในการประยุกต์ใช้กับการประกอบวิชาชีพวิศวกร สำรวจ ได้แก่ การสำรวจภูมิประเทศ การทำแผนที่ การสำรวจระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดย มีพื้นฐานเพียงพอสำหรับการศึกษาเพิ่มเติมในระดับที่สูงต่อไป
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งทางด้านความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรมและคุณธรรม มีความรู้ ในด้านวิชาทหารที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ตลอดจนวิทยาการทหารอย่างกว้าง ๆ และพื้นฐานความรู้ ทางด้านภาวะผู้นำ
  • เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศ

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 200 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

สาขาวิศวกรรมแผนที่

Department Contact Info

กองวิชาวิศวกรรมแผนที่

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อ.เมือง จ.นครนายก 26001

โทร.037-393-487
เบอร์ภายใน 62305 (สำนักงาน),
62307 (ห้องพักอาจารย์)

จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 16.00 น.

Social Info