“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”

ผู้บังคับบัญชา สกศ.รร.จปร.

หน้าแรก > ผู้บังคับบัญชา สกศ.รร.จปร.

พลตรี สิทธา สาริบุตรานนท์

ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

– ตท.24 จปร.35 รร.สธ.ทบ. ชุดที่ 76
– Computer Engineering, Florida Institute of Technology, USA.

Dean of Academic Division
Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001

พันเอก ชวน จันทวาลย์

รองผู้อำนวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๑)

– ตท.24 จปร.35 รร.สธ.ทบ. ชุดที่ 80
– Ph.D. Civil Engineering, University of Cincinnati, USA.

Deputy Dean of Academic Division
Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001

พันเอก มนัส ธนวานนท์

รองผู้อำนวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๒)

– ตท.24 จปร.35 รร.สธ.ทบ. ชุดที่ 75
– Computer Science, Florida Institute of Technology, USA.

Deputy Dean of Academic Division
Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001