“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”

ผู้บังคับบัญชา สกศ.รร.จปร.

หน้าแรก > ผู้บังคับบัญชา สกศ.รร.จปร.

พลตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนัส ธนวานนท์

ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

– ตท.24 จปร.35 รร.สธ.ทบ. ชุดที่ 75
– Computer Science, Florida Institute of Technology, USA.

Dean of Academic Division
Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001

พันเอก ทองคำ ชุมพล

รองผู้อำนวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๑)

– ตท.26 จปร.37
– M.S.M.E.

Deputy Dean of Academic Division
Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001

พันเอก ธนาวัฒน์ แสงสุวรรณ

รองผู้อำนวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๒)

– ตท.24 จปร.35 รร.สธ.ทบ.ชุดที่ 82 วทบ.รุ่นที่ 55
–Diplom Ingenieur Universität der Bundeswehr München

Deputy Dean of Academic Division
Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001