“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย.65 ผอ.สกศ.รร.จปร. และ กพ.สกศ.ฯ ร่วมงานเขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 65

วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย.65 เวลา 1130-1300 ผอ.สกศ.รร.จปร. และ กพ.สกศ.ฯ ร่วมงานทอดกฐินวัดเขาน้อย โดยมี ผบ.รร.จปร. เป็นประธาน

วันเสาร์ที่ 5 พ.ย.65 ผอ.สกศ.รร.จปร. กพ.สกศ.ฯ พร้อมครอบครัว ร่วมงานพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทานใน พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดสุตธรรมมาราม โดยมี ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธี

ท่านผู้หญิง จรุงจิตต์ ฑีขะระ บรรยายพิเศษในหัวข้อ โครงการศูนย์ศิลปาชีพกับแนวทางพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และพลเอกจิรเดช  กมลเพ็ชร บรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาททหารกับการพัฒนา ให้กับ นนร.ชั้นปีที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พ.ย. 65

การตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพการศึกษา ณ กคศ.ฯ โดย พ.อ. ทองคำ ชุมพล รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.

ประชุมเตรียมความพร้อมในการสอนออนไลน์ บุตรกำลังพล ทบ.(เริ่ม ส. ที่ 5 พ.ย.65 - ส.ที่ 21 ม.ค.66) ณ ห้องประชุม บก.สกศ.ฯ โดย รอง ผอ.สกศ.ฯ(ศ.) เป็นประธาน

การตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพการศึกษา ณ กวค.ฯ , กวฟ.ฯ , กวย.ฯ , กวส.ฯ โดย พ.อ. ทองคำ ชุมพล รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.

ผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาบริเวณถนนสายจงรักภักดี

กำลังพล สกศ.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ฯ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำ หลัง รพ.รร.จปร.

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ต.ค.65 พล.อ.หญิง ศ.(เกียรติคุณ) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรการสาธิตนาฏศิลป์-ดนตรีไทย ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ณ หอประชุม รร.จปร. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาไทยศึษา ของ นนร. ชั้นปีที่ 2 โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ  นนร. ชั้นปีที่ 4 และ นตท. ร่วมชมด้วย