“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 ธ.ค.2565 07.30 น. สกศ.รร.จปร. ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พุทธศาสนสถาน รร.จปร.

1 ธ.ค.2565 13.30 น. ผอ.สกศ.รร.จปร.กรุณาเป็นประธาน การประชุมพิจารณาจำนวน นนร.ชั้นปีที่ 2 ของแต่ละสาขาวิชา

1 ธ.ค.2565 13.30 น. รอง เสธ รร.จปร. และคณะ ตรวจเยี่ยม สกศ.รร.จปร. เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานในส่วนของ สกศ.รร.จปร.

1 ธ.ค.2565 เวลา 09.30 น. รอง ผอ.สกศ.(ศ.) ประชุมชี้แจงเรื่องการบันทึกผลการศึกษา นนร. ตามสาขาวิชา เพื่อพัฒนาระบบการติดตามผลการศึกษาของ นนร. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ส่วนการศึกษาฯ

พฤหัสบดีที่ 1 ธ.ค.65 เคมี สกศ.ฯ ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐาน เพื่อตรวจข้อสอบก่อนสอบประจำภาคการศึกษา 2/65

ฤหัสบดีที่ 1 ธ.ค.65,1000 กวย.สกศ.ฯ ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐาน เพื่อตรวจข้อสอบก่อนสอบประจำภาคการศึกษา 2/65

มื่อพฤหัสบดีที่ 1 ธ.ค.65 เวลา 1100 กวฟ. สกศ.ฯ จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐาน เพื่อตรวจข้อสอบก่อนสอบประจำภาคการศึกษา 2/65

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.65 เวลา 0930 สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่  ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐาน เพื่อพิจารณาข้อสอบประจำภาค 2/65

พฤหัสบดีที่ 1 ธ.ค.65 กวค.ฯ ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐาน เพื่อตรวจข้อสอบก่อนสอบประจำภาคการศึกษา 2/65

รอง ผอ.สกศ.(ศ.) ประชุมชี้แจงเรื่องการบันทึกผลการศึกษา นนร. ตามสาขาวิชา เพื่อพัฒนาระบบการติดตามผลการศึกษาของ นนร. เมื่อ 1 ธ.ค.65