“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สกศ.ฯ ร่วมคณะ รร.จปร. เยี่ยมชม สวทช. (ระยอง) เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 66

27 ก.พ.2566 15.30 น. รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.(บ.) นำกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการ Healthy & Smart Body (ครั้งที่ 3) ทำกิจกรรม ณ บก.สกศ.รร.จปร.

27 ก.พ.2566 13.30 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. และกำลังพล สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ร้านสหกรณ์ รร.จปร.

22 ก.พ.2566 09.00 น. กำลังพล สกศ.รร.จปร. ทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดคูคลอง ณ วัดโยธี

22 ก.พ.2566 15.00 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. นำกำลังพล สกศ.รร.จปร. ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ณ สนามกีฬา รร.จปร.

21 ก.พ.2566 08.00 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. กรุณาเป็นประธานในการรวมพลประจำสัปดาห์ สกศ.รร.จปร.

20 ก.พ.2566 15.30 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. นำกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการ Healthy & Smart Body ทำกิจกรรม ณ บก.สกศ.รร.จปร.และกองการพลศึกษา รร.จปร.

17 ก.พ.2566 11.00 น. ผช.ผบ.ทบ.(2)ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงอาคาร สกศ.รร.จปร. โดยมี รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.(บ.) เป็นผู้แทน ผอ.สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ ณ สกศ.รร.จปร.

16 ก.พ.2566 08.00 น. รร.จปร. ฝึกทบทวน ให้กับกำลังพล หน่วยขึ้นตรง รร.จปร.

16 ก.พ.2566 13.30 น. รอง ผบ.รร.จปร.(ศ.) เป็นประธานในการประชุม วิพากษ์หลักสูตร รร.จปร. (หลักสูตรใหม่ปรับปรุง พ.ศ.2566) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สกศ.รร.จปร.