“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สกศ.รร.จปร. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 ณ บก.รร.จปร.

สกศ.รร.จปร. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฝาย คู คลอง “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 ในวันเสาร์ที่ 5 ธ.ค. 63 ณ คลองระบายน้ำบริเวณเส้นทางตรงข้ามหลังบ้านพัก บี 1 ถึงบริเวณสี่แยก รร.กส.กส.ทบ.

รร.จปร. จัดงานวันนิทรรศการทางวิชาการ รร.จปร. 2563 ในวันที่ 23 – 24 พ.ย. 63 ณ โรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย

สกศ.รร.จปร. จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ในวันที่ 4 พ.ย. 63 ณ บริเวณพื้นที่ปลูกป่าสัก สกศ.รร.จปร. เพื่อทำความสะอาดและกำจัดวัชพืช

สกศ.รร.จปร. (โดย สภาคณาจารย์ รร.จปร.) จัดการประชุมเตรียมงานนิทรรศการ รร.จปร. 2563 ในวันที่ 3 พ.ย. 63 ณ ห้อง 308 กปศ.สกศ.รร.จปร. โดยมี ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในการประชุม

สกศ.รร.จปร. จัดการทัศนศึกษาและดูงาน นนร.ชั้นปีที่ 2 และ 3 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 26 - 30 ต.ค. 63 ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สภาคณาจารย์ รร.จปร. จัดงานสัมมนาวิชาการสภาคณาจารย์ รร.จปร. ประจำปี 2563 ในวันที่ 15 ต.ค. 63 ณ หอประชุม สกศ.รร.จปร. และ กปศ.สกศ.รร.จปร.

สกศ.รร.จปร. ร่วมกับ บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนลฯ จ.ปทุมธานี จัดนิทรรศการให้ นนร.ชั้นปีที่ 4 วิชาประวัติศาสตร์อเมริกา เข้าเยี่ยมชมกิจการ ในวันที่ 8 ต.ค. 63

สกศ.รร.จปร. จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.สกศ.รร.จปร. ในวันที่ 2 ต.ค. 63 ณ หอประชุม สกศ.รร.จปร.

สภาคณาจารย์ รร.จปร. จัดการประชุมสมัยสามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 23 ก.ย. 63 ณ หอประชุม สกศ.รร.จปร. โดยมี พล.ต.ศุภชัย ศรีหอม ผอ.สกศ.รร.จปร. เป็นประธานการประชุม เพื่อแถลงผลการดำเนินงานและมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่อดีตอาจารย์และข้าราชการ รร.จปร.