“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สกศ.ฯ ร่วมงานทำบุญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาสนสถาน รร.จปร.

กวส.ฯ ,กวล.ฯ, กมส.ฯ,กองเคมีฯ ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาข้อสอบและตัดเกรดของแต่ละกองวิชา

การประชุมร่วมเตรียมการจัดงานวันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. ๒๕๖๕
ณ ห้อง ๓๐๘ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

สกศ.รร.จปร. ให้การสนับสนุนอาจารย์และสถานที่ในโครงการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการบุตรกำลังพล ทบ. ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทบ.  (Army Pre-cadet Camp) ระหว่างวันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2565 ณ อาคารเรียน ข.22 และ ข.25

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 พล.ต. พีรพล  สงนุ้ย ผอ.สกศ.รร.จปร. จัดการประชุมมอบนโยบายและสั่งการต่อ ผบ.นขต.สกศ.รร.จปร. และฝ่ายอำนวยการ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม บก.สกศ.รร.จปร.

วันที่ 6 ตุลาคม 2565  ผบ.รร.จปร. และคณะผู้บังคับบัญชาและกองฝ่ายเสนาธิการ ตรวจเยี่ยม กปศ.สกศ.รร.จปร.

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา ระหว่าง พล.ต. สิทธา  สาริบุตรานนท์ กับ พล.ต. พีรพล  สงนุ้ย ณ หอประชุม ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วันที่ 4 และ 6 ตุลาคม 2565  สกศ.รร.จปร. นำคณะนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยกองทัพบกออสเตรเลีย เยี่ยมชมอาคารเรียนและร่วมกิจกรรมการเรียนกับนักเรียนนายร้อยไทย

นนร.ชั้นปีที่ 4 กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมรับเสด็จ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน และนำเสนองานวิจัย จำนวน 2 ชิ้นงาน ในโครงการทหารพันธุ์ดี ณ พัน.ร.รร.จปร.  ในวันเสาร์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน และการผลิตน้ำส้มควันไม้ ซึ่งสามารถช่วยเกษตรกรในการอำนวยความสะดวก ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน รวมทั้งช่วยเพิ่มผลผลิตอีกด้วย