“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้นำ อาจารย์และ นนร. รวมจำนวน 7 นาย เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 36 ในระหว่างวันที่ 19-20 ก.ค.65

ณ โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ โดย นนร. ได้นำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 2 หัวข้อ และอาจารย์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นประธานการนำเสนอ และผู้ช่วยประธานการนำเสนอ 2 ท่าน การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ ได้จัดทำโครงการ การปรับปรุง/ซ่อมแซม ผนังพื้นเรือไฟเบอร์ให้กับสำนักงานท่องเที่ยว รร.จปร โดยจัดเป็นโครงงานวิจัย นนร. ชั้นปีที่ 4 และได้ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม/พ่นสี เรือไฟเบอร์ที่นั่งคู่ จำนวน 1 ลำ ของศูนย์ท่องเที่ยว รร.จปร. ที่ใช้การไม่ได้ ให้มีสภาพใหม่ และสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี และได้ส่งมอบเรือไฟเบอร์ที่ปรับปรุงแล้ว ให้ ผจก.สำนักงานท่องเที่ยว รร.จปร. เพื่อใช้ในกิจการศูนย์ท่องเที่ยว รร.จปร.

กฟส.สกศ.รร.จปร. จัดกิจกรรมดูดาวในตอนกลางคืนให้กับ นนร. ชั้นปีที่ 3 ตอน วท.2 เพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ นนร.ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเกตปรากฎการณ์บนท้องฟ้า การใช้กล้องโทรทรรศน์และทัศนูปกรณ์ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับ นนร. ในตอนกลางคืน วันอังคารที่ 19, 26 ก.ค. 65 และ 2 ส.ค. 65 เวลา 19.00-21.30 น. ณ ดาดฟ้า กองวิชาฟิสิกส์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดย ผบ.รร.จปร. กรุณาร่วมกิจกรรมวันที่ 2 ส.ค. 65

วันที่ 10 มิ.ย.​ 65 พ.อ.หญิง อารีย์วรรณ สุทธิพงศ์พันธ์ อาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ สกศ.รร.จปร. ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การเขียนบทความทางวิชาการ" ภายใต้การจัดการอบรมทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ" โดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา ประจำปี 2565

ผอ.สกศ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการ สกศ.รร.จปร. เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ทีมวิศวกรจาก กวย.สกศ.รร.จปร. เข้ารับการตรวจเยี่ยมจาก ผบ.รร.จปร. ณ พัน.ร.รร.จปร. เพื่อรายงานความก้าวหน้าการซ่อมปรับปรุงป้าย CRMA ที่ติดตั้งบนเขาชะโงก เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 65 ทั้งนี้ได้รายงานถึงแบบโครงสร้างป้ายและแผนการปฏิบัติงานในอนาคต

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 65 นนร.เขมชาติ ขนุนทอง นนร.ชั้นปีที่ 5 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2565 ชื่อบทความ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก:กรณีศึกษากองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

กตก.สกศ.รร.จปร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอัพเดทข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ สกศ.รร.จปร. ให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 65 โดยมี พ.อ.จรรยา มิชานนท์ เป็นผู้อบรม และ ร.ท.ฉัตรเฉลิม เกิดสวัสดิ์ เป็นผู้ช่วยผู้อบรม