“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับทีม นนร. ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ในระดับโรงเรียนทหาร-ตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อ 2 ก.ค.2563 (ผ่านระบบออนไลน์) ผลปรากฏว่าทั้ง 3 ทีมได้ลำดับที่ 3 5 และ 9 จากทั้งหมด 20 ทีม ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 นนร. เข้าเรียนในห้อง Lab

ภาพบรรยากาาศ ทุกเช้าหลังจากเสร็จสิ้นการรับประทานอาหารเช้าที่โรงเลี้ยง นนร. นักเรียนนายร้อยทุกคนจะเดินแถวไปเข้าห้องเรียนตอนเช้า

สกศ.รร.จปร. จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (กรณีพิเศษ) ให้แก่ นนร. ระหว่างวันที่ 11-15 พ.ค. 63 โดย ทบ. ได้จัดอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ จำนวน 3 นาย และ นนร. ชั้นปีที่ 1 ตอน ก.1 (English Program) จำนวน 37 นาย ณ ห้องเรียน กอศ.สกศ.รร.จปร. และ กปศ.สกศ.รร.จปร. ทั้งนี้ ผบ.ทบ. และคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ทบ. ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการเรียนการสอน และให้โอวาทแก่ นนร. ชั้นปีที่ 5 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 63

สกศ.รร.จปร. ได้เริ่มทดสอบ ALCPT ให้กับ นนร.ชั้นปีที่ 1-5 และจะทำการทดสอบโดยต่อเนื่องเดือนละ 2 ครั้ง (สัปดาห์เว้นสัปดาห์) สำหรับ นนร. ที่มีผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดจะจัดสอนทบทวนให้ในวันเสาร์ของสัปดาห์ถัดไปและเริ่มสอนทบทวนครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2563

ภาพการการคัดกรอง นนร. ก่อนเข้าเรียน ในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค Covid-19 ของส่วนการศึกษา โรงเรียนนาร้อยพระจุจอมเกล้า

สกศ.รร.จปร. ปฐมนิเทศน์ นักเรียนนาร้อย ก่อนเริ่มภาคการศึกษา 1/2563

ผบ.รร.จปร. เยี่ยมชมการเตรียมการสอนออนไลน์ของ สกศ.รร.จปร. ในสถานการณ์ COVID-19

ในช่วงการระบาดโรค Covid-19 นนร. สกศ.รร.จปร. จัดให้มีการบริการห้องเรียนออนไลน์ ในระหว่างพักรักษาตัวอยู่ รพ.รร.จปร.

สกศ.รร.จปร. จัดการประชุมสาธิตการใช้อุปกรณ์สอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19