“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

24 ม.ค.2566 09.30 น. รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.(ศ) นำหัวหน้าสนามสอบและเจ้าหน้าที่คุมสอบทั้ง 8 สนามสอบ ทำพิธีสักการะ ร.5 ณ ศาลาวงกลม รร.จปร.

24 ม.ค.2566 10.00 น. รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.(ศ.) เป็นประธาน การประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทบ. (แบบเฉพาะกลุ่ม) ประจำปีการศึกษา 2566

24 ม.ค.2566 10.00 น. ที่ปรึกษา รร.จปร. และ รอง ผบ.รร.จปร.(ศ.) ตรวจพื้นที่เก็บตัวออกข้อสอบ นตท. ประจำปีการศึกษา 2566 ณ กคศ.รร.จปร.

24 ม.ค.2566 13.30 น. สกศ.รร.จปร. จัดทดสอบระบบการสแกน เช็คอุปกรณ์ เอกสาร ประจำสนามสอบ ณ ห้องประชุมชั้น 3 บก.สกศ.รร.จปร. โดยมี รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.(ศ.) เป็นประธาน

19 ม.ค. 2566 13.30 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. กรุณาเป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สกศ.รร.จปร. วาระปกติ (ครั้งที่ 1/2566) ณ ห้องประชุม สกศ.รร.จปร.

19 ม.ค. 2566 07.50 น. ผอ.สกศ.รร.จปร.คณะผู้บังคับบัญชาและอาจารย์ ทำพิธีสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ ศาลาวงกลม รร.จปร.

19 ม.ค.2566 09.30 น. แผนกเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาล รร.จปร. เข้าทำการตรวจเขตสุขาภิบาล สกศ.รร.จปร. ตามวงรอบ

18 มกราคม 2566 07.00 น. ผอ.สกศ.รร.จปร.และ รอง ผอ.สกศ.รร.จปร. (บ),(ศ) ร่วมพิธีบรวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และถวายสักการะ ร.5 เนื่องในวันกองทัพไทย ณ บก.รร.จปร.

18 มกราคม 2566 09.00 น. ผู้บังคับบัญชาและกำลังพล สกศ.รร.จปร. ร่วมพิธีทำบุญอุทิศกุศลให้กับกำลังพล ณ พุทธศาสนสถาน รร.จปร.

18 มกราคม 2566 09.30 น. สกศ.รร.จปร. ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด ตัดหญ้า แต่งกิ่งไม้  "ถนนสายจงรักภักดี" เนื่องในวันกองทัพไทย