“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

27 เมษายน 2566 08.00 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. กรุณาเป็นประธานในการรวมแถวกำลังพล สกศ.รร.จปร. ประจำสัปดาห์

26 - 28 เมษายน 2566 ร.ต.พลกฤษณ์  ค้าขาย รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามกองทัพไทยฯ  ณ โรงแรม Splendid Hotel  เขาใหญ่

25 เมษายน 2566 13.30 น. ผบ.รร.จปร. และคณะผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยม สกศ.รร.จปร. โดย มี ผอ.สกศ.รร.จปร.และข้าราชการ สกศ.รร.จปร.ให้การต้อนรับ

21 เม.ย.66 0800 ผบ.รร.จปร. กรุณาตรวจเยี่ยมการจัดสอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ (เชิงลึก) การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าปฏิบัติงานใน ทบ. ประเภทนายทหารสัญญาบัตร และตรวจอาคารหอประชุม สกศ.ฯ กมส.ฯ กอศ.ฯ อาคารเรียน ข. กอ.สอบสัมภาษณ์ นตท.ฯ 

21 เม.ย.66 10.00 น. ผบ.ทบ. กรุณาตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการซ่อมแซมปรับปรุงหอประชุม สกศ.ฯ โครงการห้องเรียน Smart Classroom กมส.ฯ อาคารเรียน ก.1 และการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน ข.

20 เม.ย. 2566 15.00 น. พ.อ.มนัส  ธนวานนท์ รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.(บ.) ตรวจสถานที่เก็บตัวทำข้อสอบ สถานที่ใช้สอบสัมภาษณ์ การสอบบุคคลพลเรือนเป็นนายทหารสัญญาบัตร (เชิงลึก) ณ อาคารภูปฐพีและ กปศ.สกศ.รร.จปร.

19 เม.ย.2566 06.00 น. ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการ สกศ.รร.จปร. ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระนวกะ นนร., พระพี่เลี้ยง, พระบวชสมทบ, เณร จำนวน 59 รูป ณ พุทธศาสนสถาน รร.จปร.

18 เม.ย.2566 08.30 น. ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการ สกศ.รร.จปร. ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ พุทธรูป เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ณ วัดสุตธรรมมาราม

6 เม.ย.2566 10.00 น. พล.ต.พีรพล  สงนุ้ย ผอ.สกศ.รร.จปร. เป็นผู้แทน ผบ.รร.จปร. ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" ของจังหวัดนครนายก ณ วัดเขาคอก

2 เม.ย.2566 13.30 น. พล.อ. อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ เสธ ทบ. ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทบ. ประจำปีการศึกษา 2566 (แบบทั่วไป) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี