“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

18 ม.ค. 2566 15.00 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. และกำลังพล สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมพิธีอาร์มทองสดุดี แด่ พล.ท.ชินดนัย  แร่ทอง ณ หน้าลานกองบัญ๙าการ

18 ม.ค. 2566 16.00 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. และกำลังพล สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญานตน เนื่องในวันกองทัพไทย ณ หน้าลานกองบัญชาการ

17 ม.ค. 2566 08.00 น. กำลังพล สกศ.ฯ รวมพลประจำสัปดาห์ โดย รอง ผอ.สกศ.ฯ (ศ.) เป็นประธาน

16 ม.ค.2566 08.00 น. สภาคณาจารย์จัดการประชุมสามัญประจำปี 2565 และการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์ รร.จปร ห้อง 105-106 กปศ.สกศ.รร.จปร.

16 ม.ค.2566 10.30 น. สกศ.รร.จปร.จัดงานวันสถาปนา "สกศ.รร.จปร. 14 มกราคม 2431" และทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตไปแล้ว

16 ม.ค.2566 15.30 น. สกศ.รร.จปร. จัดกิจกรรม "กีฬาสัมพันธ์ สกศ.รร.จปร.2556" ณ ลานกิจกรรมหลัง รพ.รร.จปร.

14 ม.ค.2566 07.00 น. สกศ.รร.จปร. สนับสนุนซุ้มกิจกรรม, ซุ้มอาหารและจุดจับรางวัล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ พัน ร.รร.จปร.

11 และ 12 ม.ค. 2566 06.00 น. ผู้บังคับบัญชาและกำลังพล สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมทดสอบสมรรถนะร่างกายประจำปี 2566 รร.จปร. (ครั้งที่ 1)

10 ม.ค.2566 08.00 น. กำลังพล สกศ.ฯ รวมพลประจำสัปดาห์ โดย ผอ.สกศ.รร.จปร. กรุณาเป็นประธาน

10 ธ.ค.2566 08.30 น. สกศ.รร.จปร. รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สกศ.รร.จปร.