“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

28 พ.ย.2565 13.30 น. รอง ผบ.รร.จปร.(ศ) กรุณาเป็นประธานในการประชุมร่วมกับสถาบันภายนอกงานวันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. ประจำปี 2565 ณ ห้อง 308 กปศ.สกศ.รร.จปร.

เมื่อ 23 - 24 พ.ย. 65 ผบ.รร.จปร. กรุณานำคณะผู้บังคับบัญชาและ นนร. ชั้นปีที่ 4 ที่ศึกษาวิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์: ไทยกับเพื่อนบ้านอินโดจีน (HI 5901) ไปทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดสกลนคร

เมื่อ 22 พ.ย.65 เวลา 0800 กำลังพล สกศ.ฯ รวมพลประจำสัปดาห์ โดย  รอง ผอ.สกศ.ฯ (บ.) เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 22 - 24 พ.ย.2565  พ.อ.มนัส  ธนวานนท์ รอง ผอ.สกศ.รร.จปร. และ พ.อ.อรรถพล จินดาทรัพย์ ผอ.กอง.สกศ.รร.จปร. ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาของ ทบ. เรื่อง "เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรด้านการฝึกอบรม/การศึกษาในการพัฒนาครูอาจารย์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิ์ภาพ"  ณ โรงแรม โฮเทล วิศมา จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2565 เวลา 10.00 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. และ รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.(บ) ร่วมงานวันสถาปนา กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ 37 ปี

การตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพการศึกษา ณ กฟส.ฯ โดย พ.อ. ทองคำ ชุมพล รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.

การตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพการศึกษา ณ กอศ.ฯ โดย พ.อ. ทองคำ ชุมพล รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.

การตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพการศึกษา ณ กองเคมี.ฯ โดย พ.อ. ทองคำ ชุมพล รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 65 เวลา 08.30 น. - 17.30 น. ผบ.รร.จปร. ได้นำคณะ อาจารย์ และ นนร.ชั้นปีที่ 2 ที่ศึกษาวิชาไทยศึกษา (HI2001) ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติและพระบรมมหาราชวัง

การตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพการศึกษา ณ กมส.ฯ โดย พ.อ. ทองคำ ชุมพล รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.