“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

10 มี.ค.2566 09.00 น. กำลังพล สกศ.รร.จปร. ร่วมทำกิจกรรมจิตอา ทำความสะอาดพื้นที่ของ สกศ.รร.จปร. 

9 มี.ค.2566 08.00 น. รร.จปร. ทำการฝึกทบทวนให้กับกำลังพลหน่วยขึ้นตรง รร.จปร. ณ ลานหน้ากองบัญชาการ ณณ.จปร.

8 มี.ค.2566 08.30 น. กำลังพล สกศ.รร.จปร. ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ถนนสายจงรักภักดี

8 มี.ค.2566 15.00 น. รอง ผอ.สกศ.รร.จปร. (บ.) นำกำลังพล สกศ.รร.จปร. ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ณ กองพลศึกษา รร.จปร.

7 มี.ค.2566 08.00 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. กรุณาเป็นประธานในการรวมพลประจำสัปดาห์ สกศ.รร.จปร.

2 มี.ค. 2566 08.00 น. รร.จปร. ฝึกทบทวน ให้กับกำลังพล หน่วยขึ้นตรง รร.จปร.

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.66 ผอ.สกศ.ฯ ร่วมคณะ รร.จปร. ตรวจเยี่ยมการฝึกของ นนร. ชั้นปีที่ 2 ที่ศูนย์การทหารม้า สระบุรี

1 มี.ค.2566 15.00 น. รอง ผอ.สกศ.รร.จปร. (บ.) นำกำลังพล สกศ.รร.จปร. ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ณ สนามกีฬา รร.จปร.

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.66
ผอ.สกศ.ฯ ร่วมคณะ รร.จปร. ตรวจเยี่ยมการฝึกของ นนร.ชั้นปีที่ 1 ที่กรมการทหารช่าง ราชบุรี