“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผบ.รร.จปร. เยี่ยมชมการเตรียมการสอนออนไลน์ของ สกศ.รร.จปร. ในสถานการณ์ COVID-19

ในช่วงการระบาดโรค Covid-19 นนร. สกศ.รร.จปร. จัดให้มีการบริการห้องเรียนออนไลน์ ในระหว่างพักรักษาตัวอยู่ รพ.รร.จปร.

สกศ.รร.จปร. จัดการประชุมสาธิตการใช้อุปกรณ์สอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19