“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

กมส.ฯ ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานฯ ตรวจข้อสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2/65

30 พ.ย.2565 15.30 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. นำกำลังพล สกศ.ฯ ออกกำลังกายประจำสัปดาห์  

30 พ.ย.2565 งานวันนิทรรศการการวิชาการ รร.จปร. 

คณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษาวิชาภาษาไทยได้ดำเนินการประชุมพิจารณาข้อสอบประจำภาควิชาภาษาไทย 2 (LG 5002) นนร.ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2/65 เมื่อวันพุธที่ 30 พ.ย. 65

พ.อ.กฤดา แววนิลานนท์ รอง ผอ.กองวิชาฯ และ พ.ต.บดินทร์ สิงห์ไพร อจ.สกศ.ฯ เข้าร่วมการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการฝึกอบรม และการศึกษา ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดย ยศ.ทบ.

29 พ.ย.2565 08.00 น. กำลังพล สกศ.ฯ รวมพลประจำสัปดาห์ โดย รอง ผอ.สกศ.ฯ (ศ.) เป็นประธาน

เมื่อ 0745 วันที่ 28 พ.ย.65 ผอ.สกศ.รร.จปร. ได้กรุณารับแถว นนร. ณ สกศ.รร.จปร.

ผู้แทน สกศ.ฯ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติดการ การประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ ครั้งที่ 1/66