“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สกศ.รร.จปร. จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาพื้นที่ สกศ.รร.จปร. ในวันที่ 29 ก.ค. 64 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

สกศ.รร.จปร. จัดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเยี่ยมชมกิจการภายในหน่วยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ในวันที่ 29 ก.ค. 64 ณ เคมี สกศ.รร.จปร.

สกศ.รร.จปร. จัด นนร. จำนวน 3 ทีม ในการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ รร.ทหาร-ตำรวจ (แบบออนไลน์) ประจำปี 2564 ในวันที่ 6 ก.ค. 64 ณ ศูนย์วิจัยสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กคศ.สกศ.รร.จปร.

ผอ.สกศ.รร.จปร. และคณะ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันเคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564 ในวันศุกร์ที่ 2 ก.ค. 64 ณ บก.รร.จปร.

ผอ.สกศ.รร.จปร. และคณะ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ในวันพุธที่ 2 มิ.ย. 64 ณ บก.รร.จปร.

สกศ.รร.จปร. ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลส่งกรานต์ ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ หน้า บก.รร.จปร.

สกศ.รร.จปร. จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสวนสุขภาพ สกศ.รร.จปร. ในวันที่ 1 เม.ย. 64 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พล.อ.หญิง ศ.เกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  2 เมษายน 2564

กำลังพล สกศ.รร.จปร. ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อชาติ ให้กับ รพ.ศิริราช เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองและมีผู้บริจาคโลหิตลดลงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันพุธที่ 18 ก.พ. 64 ณ อาคารจตุรมิตร พัน.ร.รร.จปร.

ผอ.สกศ.รร.จปร. และคณะ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงหายจากพระอาการประชวร ในวันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม

รร.จปร. จัดงานสัมมนาเฉลิมพระเกียรติ พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง "4 ทศวรรษทูลกระหม่อมอาจารย์" ในวันที่ 24 ธ.ค. 63 ณ กปศ.สกศ.รร.จปร. เนื่องในโอกาสเสด็จฯ  ทรงสอน ณ รร.จปร. ครบรอบ 40 ปี