“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สกศ.รร.จปร. จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 30 ก.ค. 63 ณ บริเวณแปลงปลูกต้นไม้ สระน้ำอินทนิล สกศ.รร.จปร.

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบรางวัลการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ใน ระดับโรงเรียนทหาร–ตำรวจ ประจำปี 2563 ที่ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ
โดยในปีนี้ ศูนย์ไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ในระดับโรงเรียนทหาร–ตำรวจ ผ่านระบบออนไลน์ แล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 20 ทีม จาก จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยผลการแข่งขัน

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม SecondThirdHUNTER จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม FourthHUNTER โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม W4tcl-l_Du©k จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม FifthHUNTER จาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Protato จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ทั้งนี้ การแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ของกองทัพไทย ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2561

ผอ.สกศ.รร.จปร. และกำลังพล ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 ก.ค. 63 ณ บก.สกศ.รร.จปร.

ขอแสดงความยินดีกับทีม นนร. ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ในระดับโรงเรียนทหาร-ตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อ 2 ก.ค.2563 (ผ่านระบบออนไลน์) ผลปรากฏว่าทั้ง 3 ทีมได้ลำดับที่ 3 5 และ 9 จากทั้งหมด 20 ทีม ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 นนร. เข้าเรียนในห้อง Lab

ภาพบรรยากาาศ ทุกเช้าหลังจากเสร็จสิ้นการรับประทานอาหารเช้าที่โรงเลี้ยง นนร. นักเรียนนายร้อยทุกคนจะเดินแถวไปเข้าห้องเรียนตอนเช้า

สกศ.รร.จปร. จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (กรณีพิเศษ) ให้แก่ นนร. ระหว่างวันที่ 11-15 พ.ค. 63 โดย ทบ. ได้จัดอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ จำนวน 3 นาย และ นนร. ชั้นปีที่ 1 ตอน ก.1 (English Program) จำนวน 37 นาย ณ ห้องเรียน กอศ.สกศ.รร.จปร. และ กปศ.สกศ.รร.จปร. ทั้งนี้ ผบ.ทบ. และคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ทบ. ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการเรียนการสอน และให้โอวาทแก่ นนร. ชั้นปีที่ 5 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 63

สกศ.รร.จปร. ได้เริ่มทดสอบ ALCPT ให้กับ นนร.ชั้นปีที่ 1-5 และจะทำการทดสอบโดยต่อเนื่องเดือนละ 2 ครั้ง (สัปดาห์เว้นสัปดาห์) สำหรับ นนร. ที่มีผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดจะจัดสอนทบทวนให้ในวันเสาร์ของสัปดาห์ถัดไปและเริ่มสอนทบทวนครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2563

ภาพการการคัดกรอง นนร. ก่อนเข้าเรียน ในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค Covid-19 ของส่วนการศึกษา โรงเรียนนาร้อยพระจุจอมเกล้า

สกศ.รร.จปร. ปฐมนิเทศน์ นักเรียนนาร้อย ก่อนเริ่มภาคการศึกษา 1/2563