“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”

วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า