“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”

ภารกิจสร้างนักเรียนนายร้อยให้มีความรู้ความสามารถ เป็นคนดี เป็นผู้นำ

มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาชาติในอนาคต

นอกจากจะให้การศึกษาเพื่อมุ่งไปสู่ความมีสติปัญญารอบรู้เช่นเดียวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้ว โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังจะต้องฝึกและอบรม นักเรียนนายร้อยเพื่อเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อ กองทัพบกและประเทศชาติในอนาคต

ดังนั้น การศึกษา ใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจะไม่เพ่งเล็งในด้านหลักสูตรหรือความรู้เฉพาะวิชาแต่เพียงอย่างเดียว คำว่า "ศึกษา" จึงหมายถึง "คุณสมบัติและคุณลักษณะทั้งหมด ไม่ ว่าทางด้านร่างกาย สมอง หรือจิตใจผู้ศึกษา ได้รับจากการเรียนรู้การฝึกสอนหรืออบรม" การเรียนรู้การฝึกสอนและอบรม มุ่งหมายให้นักเรียนนายร้อยมีคุณสมบัติและคุณลักษณะอันเป็นสมุฏฐาน 4 ประการ คือ

1. รู้จักคิด รู้จักใช้เหตุผล
2. อุปนิสัย มีอุดมคติในเกียรติความซื่อสัตย์วินัยและการเป็นผู้นำทหาร
3. มีรากฐานความรู้ในวิชาการต่างๆ อย่างแน่นแฟ้น สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. รู้ถึงความสำคัญทางวิทยาการสาขาวิชาต่างๆ ที่ใช้ประโยชน์ในการทำสงคราม

  • นวัตกรรมองค์ความรู้ตัวแบบ “ทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง (ทปค.)” ข่าว ทบ. 31 มี.ค. 2563
  • การพัฒนาหลักนิยมทางทหารของกองทัพบก ข่าว ทบ. 29 พ.ค. 2563
  • นโยบายการฝึกศึกษาของ ทบ.ไปสู่การปฏิบัติ ตามภารกจิหน้าที่ความรับผิดชอ ข่าว ทบ. 29 พ.ค. 2563

News Feeds

Video ประชาสัมพันธ์ ส่วนการศึกษา รร.จปร.

รวมภาพกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และสภาพความเป็นอยู่ นนร. และการเรียนการสอนในรั้ว ส่วนการศึกษา รร.จปร.