ส่วนการศึกษาฯ

 

ส่วนการศึกษา เป็นหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีภารกิจจัดการศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อยให้มีพื้นฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษาเพียงพอสำหรับนายทหารสัญญาบัตรที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหมวดของหน่วยกำลังรบหรือหน่วยอื่นๆ ในกองทัพบก การจัด
 
ผู้บังคับบัญชา ส่วนการศึกษาฯ
 

Categories

  • No categories