ปรัชญา

ปรัชญา

รวมศักยภาพของอาจารย์สู่ความเป็นหนึ่งทางวิชาการ

เป้าหมาย

ให้เป็นองค์กรแห่งความผูกผันทางปัญญา

ติดต่อเรา


สภาอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001ที่ปรึกษา

1.พลโท สุภโชค สัมปัตตะวนิช
2.พลตรี ธีระชัย เกตุตรีกรณ์
3.พันเอก วินัฐ อินทรสุวรรณ
4.พันเอก ชวน จันทวาลย์

 

 

 

พันเอก ธนาวัฒน์ แสงสุวรรณ

 

 

 

ประธานสภาอาจารย์ฯ

 

 

 

พันเอกหญิง รศ. พิมลพรรณ อุโฆษกิจ

 

 

 

รองประธานสภาอาจารย์ฯ

 

 

 

พันเอก รศ. ศรศักร ชูสวัสดิ์

 

 

 

ประธานคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา

 

 

 

พันโท ปิยะวัตร ณ พัทลุง

 

 

 

ประธานคณะกรรมการกิจกรรมและสวัสดิการ

 

 

 

พันเอก ผศ. ผเดิม หนังสือ

 

 

 

ประธานคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาวิชาการ

 

 

 

พันเอก เกรียงไกร นิตยสุทธิ

 

 

 

ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนา

 

พันเอกหญิง ผศ. สุนิสา วรรณชาติ

 

คณะกรรมการกลางฯ

 

 

 

พันเอกหญิง ผศ.สมพร คำเครื่อง

 

 

 

คณะกรรมการกลางฯ

 

พันเอก ผศ. มนัส ธนวานนท์

 

คณะกรรมการกลางฯ

 

พันเอกหญิง ผศ. ขัตติยาพร คำอาจ

 

คณะกรรมการกลางฯ

 

 

 

พันเอกหญิง รศ. อาภัสรา สารลักษณ์

 

 

 

คณะกรรมการกลางฯ

 

 

 

พันเอกหญิง ผศ. วิลาสินี อินทรณเดช

 

 

 

คณะกรรมการกลางฯ

 

 

 

พันเอก พงศ์สรรค์ สุขมาก

 

 

 

คณะกรรมการกลางฯ

 

 

 

พันเอก เสรี วงศ์ชุ่มใจ

 

 

 

คณะกรรมการกลางฯ

 

 

 

พันเอกหญิง ประภารัตน์ จันทวาลย์

 

 

 

คณะกรรมการกลางฯ

 

 

 

พันเอกหญิง เมธินี เฉลิมวัฒน์

 

 

 

คณะกรรมการกลางฯ

 

พันเอก นิธิโรจน์ วรชาติธนะสาร

 

คณะกรรมการกลางฯ

 

 

 

พันเอก วิชิต ซ้ายเกล้า

 

 

 

คณะกรรมการกลางฯ

 

 

 

พันโท สุวัฒน์วงศ์ จันทรฉายแสง

 

 

 

คณะกรรมการกลางฯ

 

 

 

พันโท ปรัชญา อารีกุล

 

 

 

คณะกรรมการกลางฯ

 

 

 

พันโทหญิง ภัทรียา ตัณฑิกุล

 

 

 

คณะกรรมการกลางฯ

 

 

 

พันโทหญิง ดรรชนวรรณ เทศนธรรม

 

 

 

คณะกรรมการกลางฯ

 

 

 

พันตรีหญิง ผศ. กฤตยาภรณ์ เจริญผล

 

 

 

คณะกรรมการกลางฯ

 

 

 

พันตรีหญิง พัดชา เพิ่มพิพัฒน์

 

 

 

คณะกรรมการกลางฯ

 

 

 

พันตรี ฐนัส มานุวงศ์

 

 

 

คณะกรรมการกลางฯ

 

 

 

พันตรีหญิง ณัฎฐ์พร บุนนาค

 

 

 

คณะกรรมการกลางฯ

 

 

 

พันเอกหญิง ผศ. ภมร จินดามณี

 

 

 

เลขาธิการสภาอาจารย์ฯ

 

 

 

พันตรี กิตติมศักดิ์ นิลผ่องอำไพ

 

 

 

รองเลขาธิการสภาอาจารย์ฯ

 

 

 

พันโท อรรถพล จินดาทรัพย์

 

 

 

เหรัญญิกสภาอาจารย์ฯ