รร.นายร้อย จปร. เปิดรับสมัครสอบเตรียมทหาร 2557

งานนำเสนอ1

 

 

เมนู

ปรัชญา

 

 

ระเบียบหลักเกณฑ์

 

รวมศักยภาพของอาจารย์สู่ความเป็นหนึ่งทางวิชาการ

 

 

 

ขั้นตอนการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

เป้าหมาย

 

 

คณะกรรมการ

 

ให้เป็นองค์กรแห่งความผูกผันทางปัญญา

 

 

 

วารสารวิชาการ

วัตถุประสงค์

 

 

 

กิจกรรม

 

1. ส่งเสริมความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีต่อกันในระหว่างสมาชิกสภาอาจารย์ และสถาบันการศึกษาอื่น

 

 

 

 

 

2. ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการ

 

 

 

 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

 

 

 

4. ส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิกสภาอาจารย์

 

 

 

 

5. ส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

 

 

 

องค์ประกอบของสภาอาจารย์

 

 

 

 

1. สมาชิกสภาอาจารย์

 

 

 

 

2. ประธานสภาอาจารย์

 

 

 

 

3. รองประธานสภาอาจารย์

 

 

 

 

4. เลขาธิการสภาอาจารย์

 

 

 

 

5. รองเลขาธิการสภาอาจารย์

 

 

 

 

6. เหรัญญิกสภาอาจารย์

 

 

 

 

7. คณะกรรมการสภาอาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภา อจ.สกศ.รร.จปร. ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001