โทรศัพท์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า :: สกศ.รร.จปร.

สมุดโทรศัพท์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงาน

สื่อสาร ทบ.

บ้านพัก

กรุงเทพฯ

นครนายก

 :: บก.สกศ.รร.จปร.

  บก.สกศ.รร.จปร.

62265

       

  เสมียรเวร สกศ.รร.จปร.

62265

       

  ธก.สกศ.รร.จปร.

62264

       

  ผอ.สกศ.รร.จปร.

62267

   

02-2411557

037-393024

  สง.ผอ.สกศ.รร.จปร.

62274

       

  รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.

62268

       

  สง.รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.

         

  กกบ.สกศ.รร.จปร.

62278

       

  แผนกบริหารการศึกษา

62750

       

  แผนกบริหารการศึกษา

62277

       

  ห้องผู้ทรงคุณวุฒิฯ

62749

       

  ห้องกรรมวิธีข้อมูล

62802

       

 :: กองเตรียมการและควบคุมการศึกษา

  กตก.สกศ.รร.จปร.

62275

       

  ผอ.กตก.สกศ.รร.จปร.

62266

       

  แผนกงบประมาณ

62269

       

  แผนกฝึก-ศึกษา

62277

       

  แผนกกำลังพล

62387

       

 :: หอประชุม สกศ.รร.จปร.

  หอประชุม สกศ.รร.จปร.

62802

       

  หอประชุม สกศ.รร.จปร.

62278

       

  ห้องหลังม่านเวที

62280

       

  ห้องเครื่องเสียง

62285

       

  ห้องเจ้าหน้าที่

62282

       

 :: อาคารเรียน สกศ.รร.จปร.

  อาคารเรียน ก 1

62378

       

  อาคารเรียน ก 2

62356

       

  อาคารเรียน ก 3

62381

       

  อาคารเรียน ก 4 (ห้องพยาบาล)

62359

       

  อาคารเรียน ข 1

62365

       

  อาคารเรียน ข 2

62362

       

 :: กองวิชาอักษรศาสตร์

  กอศ.สกศ.รร.จปร.

62346

       

  ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร.

62349

     

037-393491

  รอง ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร.

62348

       

  แผนกวิชาภาษาไทย

62347

       

  ห้องคอมพิวเตอร์

62350

       

  ห้องโสตทัศนูปกรณ์

62257

       

  ห้องพักอาจารย์

62199

       

 :: กองวิชากฏหมายและสังคมศาสตร์

  กมส.สกศ.รร.จปร.

62366

       

  ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร.

62368

     

037-393492

  รอง ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร.

62371

       

  ห้องวิจัย

62893

       

  ห้อง ผศ.สกศ.รร.จปร.

62367

       

  ห้องสมุด (คอมพิวเตอร์)

62351

       

 :: กองวิชาเคมี

  กองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร.

62369

       

  ผอ.กองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร.

62352

     

037-393488

  รอง ผอ.กองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร.

62353

       

  ห้องปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)

62354

       

  ห้องพักอาจารย์

62894

       

  ห้องพักอาจารย์

62895

       

 :: กองวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

  กวล.สกศ.รร.จปร.

62355

       

  ผอ.กวล.สกศ.รร.จปร.

62279

     

037-393496

  รอง ผอ.กวล.สกศ.รร.จปร.

62752

       

  ห้องสมุด

62281

       

  ห้องพักอาจารย์

62351

       

 :: กองวิชาฟิสิกส์

  กฟส.สกศ.รร.จปร.

62372

       

  ผอ.กฟส.สกศ.รร.จปร.

62373

     

037-393489

  รอง ผอ.กฟส.สกศ.รร.จปร.

62374

       

  ห้องปฏิบัติการ

62375

       

  ห้องพักอาจารย์

62162

       

  ห้องพักอาจารย์

62896

       

 :: กองวิชาคณิตศาสตร์

  กคศ.สกศ.รร.จปร.

62295

       

  ผอ.กคศ.สกศ.รร.จปร.

62293

     

037-393483

  รอง ผอ.กคส.สกศ.รร.จปร.

62759

       

  ห้องพักอาจารย์

62294

       

  ห้องพักอาจารย์

62897

       

  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

62292

       

  ห้องคอมพิวเตอร์

62224

       

  Internet อัตโนมัติ

62002

       

  Internet สายตรง

62223

       

  Internet สายตรง

62753 - 61

       

 :: กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  กวค.สกศ.รร.จปร.

62305

       

  กวค.สกศ.รร.จปร.

62305

       

  ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร.

62317

     

037-393487

  รอง ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร.

62307

       

  ห้องปฏิบัติการ

62316

       

  ศูนย์เทคโนโลยี

62311

       

  ห้องปฏิบัติงาน ศจ.กวค.สกศ.รร.จปร.

62308

       

 :: กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ

  กวส.สกศ.รร.จปร.

62296

       

  ผอ.กวส.สกศ.รร.จปร.

62301

     

037-393485

  รอง ผอ.กวส.สกศ.รร.จปร.

62898

       

  ห้องพักอาจารย์

62298

       

  ห้องปฏิบัติการ

62762

       

  ห้องคอมพิวเตอร์

62236

       

 :: กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  กวฟ.สกศ.รร.จปร.

62299

       

  ห้องนายทหารปฏิบัติการ

62313

       

  ผอ.กวฟ.สกศ.รร.จปร.

62237

     

037-393484

  รอง ผอ.กวฟ.สกศ.รร.จปร.

62300

       

  ห้องพักอาจารย์

02899

       

  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

62887

       

  ห้องพักอาจารย์

62888

       

 :: กองวิชาวิศวกรรมโยธา

  กวย.สกศ.รร.จปร.

62304

       

  ผอ.กวย.สกศ.รร.จปร.

62303

       

  รอง ผอ.กวย.สกศ.รร.จปร.

62900

     

037-393481

  ห้องพักอาจารย์

62302

       

  ส่วนของ รร.แผนที่ ผท.ทหาร

62310

       

  ห้อง LAB

62309

       

 :: กองวิชาประวัติศาสตร์ (ชั้น 1)

  กปศ.สกศ.รร.จปค.

62700

       

  ห้องธุรการ กปศ.สกศ.รร.จปร.

62701

085-902005

 

02-2430449

 

  ห้องพักคอย กปศ.สกศ.รร.จปร.

62702

       

  ห้องสื่อการสอน กปศ.สกศ.รร.จปร.

62703

       

 :: กองวิชาประวัติศาสตร์ (ชั้น 2)

  โทรสาร ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร.

         

  คอมพิวเตอร์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร.

         

  ห้องผู้ติดตาม

62704

       

  ห้องสมุด/โทรสาร

62705

       

  ห้องสมุด (โสตฯ)

62706

       

  คอมพิวเตอร์

62727

       

  ห้องพักอาจารย์

62707

       

  ห้องพักอาจารย์

62708

       

  ห้องพักอาจารย์

62709

       

  ห้องพักอาจารย์

62710

       

  ห้องพักอาจารย์

62711

       

  ห้องพักอาจารย์

62712

       

  ห้องพักอาจารย์

62713

       

  ห้องพักอาจารย์

62714

       

  ห้องพักอาจารย์

62715

       

  ห้องพักคอยราชองครักษ์

62716

       

  ห้องคอนโทรล ห้อง 206

62717

       

  ห้องนายทหารธุรการ

62718

       

  รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร.

62719

   

02-2430449

 

  ห้องประชุม

62720

       

  ห้องประชุม

62721

       

  ห้องรับแขก

62722

       

 :: กองวิชาประวัติศาสตร์ (ชั้น 3)

  ห้องดนตรีไทย

62733

       

  ห้องประชุม 55 ที่นั่ง

62724

       

  ห้องสัมนา (302)

62723

       

  ห้องสัมนา (303)

62726