บุคลากร สปค. สกศ.รร.จปร.

caret-down caret-up caret-left caret-right

พ.อ.หญิง สมพร คำเครื่อง

ตำแหน่ง : รศ.สกศ.รร.จปร./หน.สปค.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ:

พ.อ.หญิง ภัทรียา ตัณฑิกุล

ตำแหน่ง : ผศ.สกศ.รร.จปร./รอง หน.สปค.สกศ.รร.จปร.(๑)

คุณวุฒิ:

ร.อ.หญิง อรรัมภา สืบสาววงษ์

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร./รอง หน.สปค.สกศ.รร.จปร.(๒)

คุณวุฒิ:

จ.ส.อ.บูชิต ศิริวัฒนะ

ตำแหน่ง : นายสิบปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ: