บุคลากร สปค. สกศ.รร.จปร.

caret-down caret-up caret-left caret-right

พ.อ.หญิง สมพร คำเครื่อง

ตำแหน่ง : รศ.สกศ.รร.จปร./หน.สปค.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ: วท.ม.(โภชนศาสตร์) /วท.ม.(การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)

พ.อ.หญิง ภัทรียา ตัณฑิกุล

ตำแหน่ง : ผศ.สกศ.รร.จปร./รอง หน.สปค.สกศ.รร.จปร.(๑)

คุณวุฒิ: วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ร.อ.หญิง อรรัมภา สืบสาววงษ์

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร./รอง หน.สปค.สกศ.รร.จปร.(๒)

คุณวุฒิ: วท.ม. (พันธุศาสตร์)/ วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)

จ.ส.อ.บูชิต ศิริวัฒนะ

ตำแหน่ง : นายสิบปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง