สกศ.รร.จปร. จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ครั้งที่ 2/60

สกศ.รร.จปร. จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ครั้งที่ 2/60 ในวันจันทร์ที่ 18 ก.ย.60 เวลา 0900 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร สกศ.รร.จปร.
หัวข้อการประชุมประกอบด้วย
1. ทบทวนปัจจัยเสี่ยง สกศ.รร.จปร.
2. ประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง สกศ.รร.จปร.