ทำเนียบผู้บังคับบัญชา ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า