พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

ผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓