พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓