ผอ.สกศ.รร.จปร. และข้าราชการ สกศ.ฯ จัดกิจกรรมเยี่ยมและมอบเงินให้กับผู้พิการซ้ำซ้อน

ผอ.สกศ.รร.จปร. และข้าราชการ สกศ.ฯ จัดกิจกรรมเยี่ยมและมอบเงินให้กับผู้พิการซ้ำซ้อน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน (บ้านรื่นสุข) ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จว.น.ย. เมื่อ ๑ ก.ย.๖๐