สภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. จัดการบรรยายพิเศษสภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. ประจำปี ๒๕๖๐

สภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. จัดการบรรยายพิเศษสภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. ประจำปี ๒๕๖๐"เรื่องการสร้าแรงจูงใจและกระบวนการด้านงานวิจัยและตีพิมพ์ให้เกิดประสิทธิภาพ" รร.จปร. ณ ห้องประชุม ๒๐๖ กปศ.สกศ.รร.จปร. โดยมี ผอ.สกศ.รร.จปร. เป็นประธานในการประชุมฯ เมื่อ ๓๑ ส.ค.๖๐