ส่วนการศึกษา รร.จปร. จัดสอบประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ของ นนร.ชั้นปีที่ ๑ – ๕

ส่วนการศึกษา รร.จปร. จัดสอบประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ของ นนร.ชั้นปีที่ ๑ - ๕ วันที่ ๑๕ ส.ค. - ๒๑ ธ.ค.๖๐