พล.ต.ปราโมทย์ ว่านเครือ ผอ.สกศ.รร.จปร. พบปะกำลังพลก่อนเปิดภาคการศึกษา ณ ห้อง ๒๐๖ กปศ.สกศ.รร.จปร.

เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๑ พล.ต.ปราโมทย์ ว่านเครือ ผอ.สกศ.รร.จปร. พบปะกำลังพลก่อนเปิดภาคการศึกษา ณ ห้อง ๒๐๖ กปศ.สกศ.รร.จปร.