รร.จปร. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่สถานศึกษา กห. ระดับขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา

รร.จปร. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่สถานศึกษา กห. ระดับขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๖ ม.ค.๖๑ พ.อ.ทองคำ ชุมพล ผอ.กอง สกศ.รร.จปร. และ พ.อ.ป๋อง คำอาจ นปก.ประจำ รร.จปร. ช่วยราชการ สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่สถานศึกษา กห. ระดับขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา ซึ่งจัดโดย สปท. ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จว.ช.บ.