กิจกรรมส่วนการศึกษา

พ.อ.ชวน จันทวาลย์ ผอ.กอง สกศ.รร.จปร. และคณะ อจ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓ ในปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๐/๖๐

พ.อ.ชวน จันทวาลย์ ผอ.กอง สกศ.รร.จปร. และคณะ อจ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓ ในปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๐/๖๐

พ.อ.ศุภชัย ศรีหอม รอง ผอ.สกศ.รร.จปร. เป็นผู้แทน ผบ.รร.จปร. ในการเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แก่นิสัตนักศึกษา บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๐ พ.อ.ศุภชัย ศรีหอม รอง ผอ.สกศ.รร.จปร. เป็นผู้แทน ผบ.รร.จปร. ในการเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แก่นิสัตนักศึกษา บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก.ท.

สกศ.รร.จปร. จัดการสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๒ พรรษา ๒ เม.ย.๖๐

สกศ.รร.จปร. จัดการสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๒ พรรษา ๒ เม.ย.๖๐ และการแนะนำโครงการหอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ.รร.จปร. ในพระราชดำริของ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒ เรื่อง “๑๒๐ ปี แห่งความสัมพันธ์ ระหว่างราชอาณาจักรไทย – รัสเซีย จากมุมมองของเอกสารรัสเซีย สหรัฐอเมริกา และนักวิชาการไทย – รัสเซียศึกษา”

กมส.สกศ.ฯ นำข้าราชการ และ นนร. เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์น โรเบิร์ต พาวเวอร์ส ก.ท.

กมส.สกศ.ฯ นำข้าราชการ และ นนร. เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์น โรเบิร์ต พาวเวอร์ส ก.ท.

พล.ต.วินัฐ อินทรสุวรรณ รอง ผบ.รร.จปร.(๑) และ พ.อ.สมพงค์ ประชุมชน อจ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมการประชุม Hwarangdae International Symposium ในหัวข้อ “ The Present and Future of Exchange and Cooperation between Military Academies in Asia”

รร.จปร. เดินทางไปราชการต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเข้าร่วมการประชุม Hwarangdae International Symposium ในหัวข้อ “ The Present and Future of Exchange and Cooperation between Military Academies in Asia” ณ โรงเรียนนายร้อยเกาหลีใต้

1 2 3 4 5 7