กิจกรรมส่วนการศึกษา

พ.อ.สุรัตน์ เลิศล้ำ รศ.สกศ.รร.จปร. เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพงานฐานข้อมูลสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.อ.สุรัตน์ เลิศล้ำ รศ.สกศ.รร.จปร. เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพงานฐานข้อมูลสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม ชั้น ๔ อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสำหรับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ”

พ.อ.ทองคำ ชุมพล ผอ.กอง สกศ.รร.จปร. และพ.ต.กิตติชัย ช้างน้อย อจ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสำหรับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ”

สกศ.รร.จปร. ร่วมคณะชุดตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง ทบ.ระบบ F.M.ในพื้นที่ ก.ท. และตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียง ทบ.พื้นที่ จว.ส.บ. และ จว.ล.บ.

พ.อ.แดนชัย กองแก้ว รอง ผอ.กอง สกศ.รร.จปร. ร่วมคณะชุดตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง ทบ.ระบบ F.M.ในพื้นที่ ก.ท. และตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียง ทบ.พื้นที่ จว.ส.บ. และ จว.ล.บ. โดยมี พล.ท.ธนิสร วงศ์กล้าหาญ ปษ.สง.กสท.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะ

สกศ.รร.จปร. โดย พ.อ.อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร. และคณะข้าราชการ กวค.สกศ.รร.จปร. จัดบริการวิชาการโครงการ”ปรนนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศสู่ชุมชน” ให้ความรู้แก่คณะครู นักการและนักเรียน รร.วัดโยธี จว.น.ย.

เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๐ สกศ.รร.จปร. โดย พ.อ.อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร. และคณะข้าราชการ กวค.สกศ.รร.จปร. จัดบริการวิชาการโครงการ”ปรนนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศสู่ชุมชน” ให้ความรู้แก่คณะครู นักการและนักเรียน รร.วัดโยธี ณ รร.วัดโยธี จว.น.ย.

พ.อ.ทองคำ ชุมพล ผอ.กอง สกศ.รร.จปร. และคณะอจ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมงานสัมมนา “การเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์”

เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๐ พ.อ.ทองคำ ชุมพล ผอ.กอง สกศ.รร.จปร. และคณะอจ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมงานสัมมนา “การเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์” ณ ห้องรัชดา บอลรูม ชั้น ๖ โรงแรมเอสซี ปาร์ค ก.ท.

พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำข้าราชการ และ นนร.ชั้นปีที่ ๔ เดินทางไปทัศนศึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย และวังสระปทุม ก.ท

พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำข้าราชการ และ นนร.ชั้นปีที่ ๔ เดินทางไปทัศนศึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย เขตสาทร โบสถ์นักบุญ นิโคลาส เขตอุดมสุข และวังสระปทุม ก.ท

1 2 3 4 7