กิจกรรมส่วนการศึกษา

ผอ.สกศ.รร.จปร. และข้าราชการ สกศ.ฯ จัดกิจกรรมเยี่ยมและมอบเงินให้กับผู้พิการซ้ำซ้อน

ผอ.สกศ.รร.จปร. และข้าราชการ สกศ.ฯ จัดกิจกรรมเยี่ยมและมอบเงินให้กับผู้พิการซ้ำซ้อน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน (บ้านรื่นสุข) ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จว.น.ย. เมื่อ ๑ ก.ย.๖๐

สภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. จัดการบรรยายพิเศษสภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. ประจำปี ๒๕๖๐

สภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. จัดการบรรยายพิเศษสภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. ประจำปี ๒๕๖๐”เรื่องการสร้าแรงจูงใจและกระบวนการด้านงานวิจัยและตีพิมพ์ให้เกิดประสิทธิภาพ” รร.จปร. ณ ห้องประชุม ๒๐๖ กปศ.สกศ.รร.จปร.

สกศ.รร.จปร. จัดการประชุมสัมมนาระดับผู้บริหารและฝ่ายอำนวยการ สกศ.รร.จปร.

สกศ.รร.จปร. จัดการประชุมสัมมนาระดับผู้บริหารและฝ่ายอำนวยการ สกศ.รร.จปร. เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) และการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ประจำปี ๒๕๖๐

สกศ.รร.จปร. นำคณะ อจ.สกศ.รร.จปร. และ นนร. ชั้นปีที่ ๔ สาขา วอ. เดินทางไปราชการเพื่อทำการทดสอบการยิงเกราะแข็งป้องกันกระสุนซึ่งทำจากเส้นใยสับปะรด

สกศ.รร.จปร. นำคณะ อจ.สกศ.รร.จปร. และ นนร. ชั้นปีที่ ๔ สาขา วอ. เดินทางไปราชการเพื่อทำการทดสอบการยิงเกราะแข็งป้องกันกระสุนซึ่งทำจากเส้นใยสับปะรด สำหรับนำมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลเป็นข้อมูลในการดำเนินการโครงงานวิจัย

1 2