กิจกรรมส่วนการศึกษา

พ.ท.กิตติภพ พรหมดี ผศ.สกศ.รร.จปร. เดินทางไปเข้าร่วมศึกษาวิจัยร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ ๓๔ (CHINARE34 : 34th Chinese Antarctic Research Expedition)

พ.ท.กิตติภพ พรหมดี ผศ.สกศ.รร.จปร. เดินทางไปเข้าร่วมศึกษาวิจัยร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ ๓๔ (CHINARE34 : 34th Chinese Antarctic Research Expedition) ณ สถานีวิจัยเกรทวอลล์ คาบสมุทรคิงส์จอร์จ ทวีปแอนตาร์กติก

พ.อ.ศุภชัย ศรีหอม รอง ผอ.สกศ.รร.จปร. และคณะ อจ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมสังเกตการณ์พิธีลงนามความร่วมมือ ในการศึกษาและพัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศ และการสื่อสาร ระหว่าง รร.จปร. กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม) ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๓๐ อาคาร CAT Tower บมจ. กสท โทรคมนาคม ถ.เจริญกรุง ก.ท.

พ.อ.ทองคำ ชุมพล ผอ.กอง สกศ.รร.จปร. และ พ.อ.ป๋อง คำอาจ นปก.ประจำ รร.จปร. ช่วยราชการ สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่สถานศึกษา กห. ระดับขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา ซึ่งจัดโดย สปท. ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จว.ช.บ.

พ.อ.สุรัตน์ เลิศล้ำ รศ.สกศ.รร.จปร. เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพงานฐานข้อมูลสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.อ.สุรัตน์ เลิศล้ำ รศ.สกศ.รร.จปร. เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพงานฐานข้อมูลสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม ชั้น ๔ อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสำหรับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ”

พ.อ.ทองคำ ชุมพล ผอ.กอง สกศ.รร.จปร. และพ.ต.กิตติชัย ช้างน้อย อจ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสำหรับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ”

สกศ.รร.จปร. ร่วมคณะชุดตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง ทบ.ระบบ F.M.ในพื้นที่ ก.ท. และตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียง ทบ.พื้นที่ จว.ส.บ. และ จว.ล.บ.

พ.อ.แดนชัย กองแก้ว รอง ผอ.กอง สกศ.รร.จปร. ร่วมคณะชุดตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง ทบ.ระบบ F.M.ในพื้นที่ ก.ท. และตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียง ทบ.พื้นที่ จว.ส.บ. และ จว.ล.บ. โดยมี พล.ท.ธนิสร วงศ์กล้าหาญ ปษ.สง.กสท.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะ

1 2 3 6